Ras Alula Development Association is a non-profit, tax-exempt, non-political and non-exclusive development organization with the sole objective of helping the people of Tembien region in their fight against chronic poverty, epidemics of HIV/AIDS and recurring drought and famine.

This region of the country is one of most needy and least developed. Thus RADA is created as part of a common endeavor to alleviate the socio economic problems of these people and to assist through sustainable developmental and educational programs.

 ዝኸበርኩም ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ኣባላትን ደገፍትን RADA ፥ ብኣካል እናተራኸብና በብዓመቱ እንገብሮ ጉባኤ ብምኽንያት ኮሮና ቫይረስ ሎሚ ዓመት ክንገብሮ ኣይኸኣልናን።
ናይ ማሕበርና ዓመታዊ ናይ ስራሕ ይኹን ናይ ገንዘብ ሪፖርት ምቕራብ ስለዘለና ከምኡ እውን ኻልኦት ኣገደስቲ ዛዕባታት ኣመልኪትና ንምዝታይ ኣብ ግምት ኣእቲና ብ zoom cloud meeting ክንገብሮ ስለዝወሰና በዚ ቐፂሉ ዘሎ ሓበሬታ ተጠቒምኩም ልክትሳተፉ ብሽም ኣመራርሓ ራእሲ ኣሉላ ልምዓት ማሕበር ( RADA Board )  ብኽብሪ ንዕድም።

RADA Board Members are inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: RADA Meeting
Time: Aug 9, 2020 01:00 PM Eastern Time (US and Canada)

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84800848638?pwd=aTlyUmFBVk1GYmF6RW5FK0pISEZadz09

Meeting ID: 848 0084 8638
Passcode: 064070
One tap mobile
+12532158782,,84800848638# US (Tacoma)
+13462487799,,84800848638# US (Houston)

Dial by your location
        +1 253 215 8782 US (Tacoma)
        +1 346 248 7799 US (Houston)
        +1 669 900 9128 US (San Jose)
        +1 301 715 8592 US (Germantown)
        +1 312 626 6799 US (Chicago)
        +1 646 558 8656 US (New York)
Meeting ID: 848 0084 8638
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kBhIAAhBU

ብዛዕባ ፅምብል ምረቓ ቤተ መፃሕፍቲ ራእሲ ኣሉላ (ዓብይ ዓዲ) ተዘክሮ:

መበገሲና ካብ ሕምብርቲ ክልልና ሰሜናዊት ኮኾብ ከተማ መቐለ እዩ፡፡ ብመሰረት ቆፀሮና ኣብ ሳዓትና ተኣኻኺብና ብዝተዳለወትልና መኪና መቐለ ንድሕሪት ገዲፍና ካብ መስመር መቐለ - ዓዲ ግራት ንኣንፈት ፀጋም ተዓፂፍና መሰቦ ፋብሪካ ስሚንቶ ብየማናይ ገፅ መስኮት መኪናና ጠሚትና፣ ኣብ ጉዕዞ ዕብየት ናብ እትርከብ ከተማ ትኹል ቀፀልና፡፡ ገናሒ መኪናና ኣብ ጎንኻ ምስ ዘሎ ሰብ ከምዘይትደማመፅ ዝኣክል ድምፂ ቴፕ ከፊቱ መኪና ክትብንቀር ደለየት፡፡ ‘ጓል ዓብይ ዓዲ ሓፍተዋኒ ጥዑም ፀወታኺ ናፊቑኒ….’ ብዝብል ጥዑም ዜማ ባህላዊ ደርፊ ኣውርስ ኣብ በብዘለናዮ ኮይና ንስዕስዕ… ንዕልል… ንስሕቕ… ነጣቕዕ…፡፡ ኣብ ህንፀት ስራሕ ዝነበረ ኣስፓልት ፅርግያ ሓልሓሊፍና በቲ ኣስፓልት ሸተተተተተተት እናበልና እናተጉዓዝና ኣብ ቃልሲ ህ.ወ.ሓ.ት ከቢድ ኲናት ካብ ዝተኻየደሎምን ድሙቕ ዓወት ካብ ዝተመዝገበሎን ዓውደ ውግኣት ሓደ ዝኾነ ኣልዓሳ ምስ በፃሕና ገናሒ መኪናና ድምፂ ቴፕ ኣጥፊኡ መኪንኡ ብህድኣት እናሽከርከረ ብኽብሪ ንዝተሰዉኡ ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ብሕልናና ዘኪርና ሓሊፍና ኣብታ ውዕውዕቲ ከተማ ሃገረሰላም በፃሕና፡፡ ሃገረ ሰላም ዘፍረየቶ ቁርሲ በላሊዕና ንዕረፍቲ ግዘ ከይሃብና ተበገስና፡፡ ምኽንያቱ ብፍቕሪ ህዝቦምን ሃገሮምን ልቦም ዝነደደ ኣባላት RADA (ማሕበር ልምዓት ራእሲ ኣሉላ) ባሕሪ ሰጊሮም ኣብታ ታሪኻዊትን ጥንታዊትን ከተማ ዓብይ ዓዲ ተኣካኺቦም ስለዘለዉ ብኣካል ክንረኽቦም ስለዝተሃወኽና፡፡ ቁልቁለት መነወ ምስ ጀመርና ሕዚ ድማ ገናሒ መኪናና 'ኣሉላ ኣባ ነጋ ናዓ ተመለስየ ሽምካ እንተተላዒሉ ሮማ ትሕመስየ…’ ዝብል ዜማ ከፈተልና፡፡ ተፎጥራኣዊ ፀጋታት እቲ ከባቢ ቀልብና ስለ ዝወነኖ መምስ ኣብ ጎንና ዘሎ ሰብ ኮይና ዝወጠናዮ ወግዒ ጠጠው ኣቢልና ክሳውድና ብመሽኮት ኣወጢምና ብምጥማት ሸውሃት ጥሜት ምርኣይ ተፈጥሮኣዊ ፀጋና ኣዕገብናዮ፡፡ ምሳና ዘለዉ ተወለድቲ እቲ ከባቢ ናይ ሕድሕደን ጎቦታትን ቁሸታትን ኣሽማት እንትነግሩና ብኣድህቦ ንሰምዖም፡፡ ትሕቲ ፍርቂ ዓቐበት መነወ ምስ በፃሕና እቲ ሽሙ ብቅያን ጅግንነትን ዓለም እትፈልጦን እተወድሶን ኣፍሪቃዊ ጀነራል ራእሲ ኣሉላ ኣባ ነጋ ዝተወለደላ ገዛን ዕድመ ህፃንነቱ ዘሕለፈሉ ከባቢን ምስ ኣመላኸቱና ብኣግራሞት እናጠመትና ንዕድልና ኣመስገናዮ፡፡ ምኽንያቱ መዳሕንቲ እዚ ስሙይ ጅግና ዝተቐበረትላ ድሕሪ ቤት ብዓይንኻ ምረኣይ ክንደየንኡ ዝልዓለ ዕድሎት መዃኑ ምግማቱ ዘፀግም ኣይኮነን፡፡ ናይ ጀጋኑ ጅግና ኣፍሪቃዊ ጀነራል ራእሲ ኣሉላ ማህደር ታሪኽ ገንፂልና ዘምበብናዮ ከክእንፈልጦ እናልዐልና ብምዝርራብ ዕላል ጅግንነት ኣወዓዓናዮ፡፡ መኪና ትሕምበብ ስለ ዘላ ግን ኣብታ ኣብ እግሪ ሕዋይ ዝመስሉ ጎቦታት ኣስፋሕፊሓ ቦታ ዝሓዘት ከተማ ዓብይ ዓዲ ኣተና፡፡ እቶም ኣብ ዙርያ ከተማ ዓብይ ዓዲ ዝኸበቡ ሰማይ ጠቀስ ቀያሕቲ ጎቦታት ነታ ከተማ ፍሉይ ግርማ መጎስ ካብ ምሃብ ብተወሳኺ ክፉእ ከይገጥማ ማዕዶ ንማዕዶ ኮይኖም ብፍቕሪ እናተጠማመቱ ዋርድያ ኮይኖም ብተጠነቀቕ ዝሕልውዋ ዘለዉ ኣናብ እዮም ዝመስሉ፡፡ ኣብ ዝተዳለወልና መዕረፊ ቦታ ኣቑሕትና ኣቐሚጥና ተፈጥሮኣዊ ፀጋታት እቲ ከባቢ ክንርኢ ስለዝተሃወኽና ካብታ ከተማ ንኣንፈት ምብራቕ ማይ ሎሚን ኣበልና፡፡ ናብ ማይ ሎሚን ምስ ኣሟዕደና በቶም ነዊሕ ዕድመ ዘቑፀሩ ዓበይቲ ኣአዋምን ምልምላት ኣትክልትን ተማዓሪጋ ፀጉሪ ርእሱ ሸንቲሩ(ዘርጊፉ) ኣብ እግሪ ዋሪዓ ኮፍ ዝበለ ፀብደል ጎበዝ ዓብይ ዓዲ መሲላ ራኣናያ፡፡ ክሳብ እንፅግዓ ተሃዊኽና ብጉያ ከድና፡፡ ማይ ሎሚን ምስ በፃሕና ቀልብኻ ብዘሸፍት ናይ ኣዕዋፍ መዝሙር ‘እንኳዕ ብዳሓን መፃአኹም’ ተባሂለና ናብ ውሽጢ ዘለቕና፡፡ ማይ ሎሚን ካብ ሰማይ ዝወርድ ዘሎ ዝመስል ከም ማንጨባ ዝፀረየ ማይ እንትፈስስ ዝስምዐካ ዕግበት ንምግላፁ ቃላት ስኢንካ ስቕ ኢኻ እትመርፅ… ንምጥማት አምበር ንምዝራብ ዓቕሚ ኣይትረክብን… ትሕዝቶታት ማይ ሎሚን ክትገልፅ ካብ ምፍታን “ምድረ ገነት” እያ ኢልካ ምሕላፍ ይምረፅ ፡፡ እወ! ማይ ሎሚን “ምድረ ገነት” እዚ ፅሑፍ ዘቕርበልኩም ዘለኹ ኣባላት RADA (ማሕበር ልምዓት ራእሲ ኣሉላ) ብሚልዮናት ዘህነፅዎ ዓብይ ቤተ መፃሕፍቲ ናይ ስነ- ስርዓት ምረቓ ፅምብል ባዓል ብኪነ- ጥበብ ንምዕጃብ ዝተዳለና ጉጅለ ባህሊ ኣባል ዝኾንኩ እየ፡፡ እምባኣርከስ ንሕዚ እዚ ካብ በልኩ ኩነታት እቲ ምርቓን ካልኦት ምድላዋትን እንታይ ይመስል ምንባሩ ኣብ ቀፃሊ ሒዘልኩም ክመፅእ እየ ክሳብ ሽዕኡ ልዋም ቅነ………..ሰሰናዩ ናዓኻትኩም ካብ ልቢ እምነ፡፡ ልምዓት ዓዲ ብደቂ ዓዲ!!

 

Embaye Dedimas

 News 

ሰላም ደቂ ዓደይ!

ካብ ሎማዓንቲ ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ May 5 12:00am ET ጀሚሩ እስካብ May 5 11:59pm ET ኣብታ ብሽም #GivingTuesdayNow ዝተኸፈተት GoFundMe ኣካውንት እንገብሮ ወፈያ፣ናይ ኣባልነት ኽፍሊትን ኻልኦትን ናይ ገንዘብ መጠን GoFundMe Charity ብተመሳሳሊ/match ክገብር እየ ስለዝበለ ዝኸኣልናዮ ኹሉ ብምኽፋል ንህዝቢ ተምቤን ተጠቃማይ ንግበሮ። ኣብ ዝተፈላለ ሶሻል ሚድያታት ሼር ብምግባር ድማ ኻልኦት ንክፈልጡ ንግበር። 

ብሽም ራዳን ህዝቢ ተምቤንን ድማ ከመስግነኩም ይፈቱ።

Link:

https://charity.gofundme.com/o/en/campaign/givingtuesdaynow64/rasaluladevelopmentalassociation

ማሕበርና ማሕበር ልምዓት ራእሲ አሉላ ንህዝቢ ተምቤን ንግዝያዊ ሕማም ኾረና መከላኽልን ልዓቕሚ ዘይብሎም ፅጉማት ወገናት ልግዝያዊ ሓገዝ ልውዕል $50,000 U.S ክትሕግዝ ወሲናላ።

12 April 2020

- Video: RADA 14th Anniversary colorfully celebrated in Las Vegas - July 2020

- Success of the 13th Anniversary of RADA in

Abi Adi, Tembien:

 

The 13th Anniversary of RADA was successfully held and colorfully celebrated back home in Abi Adi, Tembien during Ashenda on August 21st to 23rd, 2018. Please take a look at the amazing celebration by watching the following videos.

- The 13th Anniversary of RADA in Abi Adi, Tembien:

The 13th Anniversary of RADA is going to be held back home in Abi Adi, Tembien on August 21st to 23rd, 2018. 

Stay tuned for more information regarding the

program/event schedule!

- Success of The 12th Anniversary of RADA in Boston, Massachusetts:

The 12th Anniversary of RADA was successfully celebrated in the city of Boston, Massachusetts on the weekend of July 8th, 2017. Members and supporters came from all states to celebrate. It started with the annual RADA meeting on Saturday morning, the Main Event on Saturday night, and one more closing party on Sunday night. Special thanks to Artists Asfaw Jebjeb, Solomon G/Michael (Kirarey) and Keyboardist Yayne Abay for entertaining the crowd all night long.

The event ended on a great note, confirming that the next celebration will be back home in Abi Adi, Tembien for the 13th Anniversary Festival of RADA during the summer of 2018.

Ras Alula Development Association

  • w-facebook

© 2018 Ras Alula Development Association